ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

ΑΡΘΡΟ 16

    Ο Ηλεκτρολόγος μέλος του ΒΑΤΤ οφείλει:
Α) Να συμπεριφέρεται μ’ ευγένεια, συναδελφικότητα και αλληλεγγύη προς τους συναδέλφους του.
Β) Να μην χρησιμοποιεί υποτιμητικές ή υβριστικές εκφράσεις για τους συναδέλφους του ή να φέρεται με υπεροψία απέναντι τους.
Γ) Να μην συκοφαντεί τους συναδέλφους του είτε σε προσωπικό επίπεδο είτε για τις επαγγελματικές ικανότητες τους.

ΑΡΘΡΟ 17

        Ο Ηλεκτρολόγος στον οποίο ανατίθεται εκτέλεση έργου για την οποία ο πελάτης είχε προηγουμένως απασχολήσει άλλο ηλεκτρολόγο, οφείλει να ελέγξει και να διαπιστώσει πριν αναλάβει το έργο ότι ο προηγούμενος συνάδελφος του έχει λάβει την αμοιβή και τα έξοδα του από τον πελάτη για το έργο που έχει ήδη εκτελέσει.
Στην περίπτωση που ο προηγούμενος συνάδελφος του δεν έχει πληρωθεί να μην προβεί την εκτέλεση του έργου, χωρίς την συγκατάθεση αυτού.

ΑΡΘΡΟ 18

       Ο Ηλεκτρολόγος μέλος του ΒΑΤΤ δεν επιτρέπεται να εκφράζεται δυσμενώς για εργασία που έχει εκτελέσει συνάδελφος του, είτε με σκοπό να τον δυσφημίσει ενώπιον του πελάτη ή των συναδέλφων του, είτε με σκοπό να τον εκτοπίσει για να αναλάβει αυτός την εκτέλεση του έργου.
Ρητά απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια που έχει σαν σκοπό τον παραμερισμό συναδέλφου ή την βλάβη των συμφερόντων του.

ΑΡΘΡΟ 19

        Στην περίπτωση που κάποιος συνάδελφος για λόγους ανωτέρας βίας (προσωπικούς ή υγείας κ.λπ.) δεν είναι σε θέση να αποπερατώσει μέσα στο χρόνο που έχει συμφωνηθεί το έργο που έχει αναλάβει οφείλει κάθε μέλος του ΒΑΤΤ να τον συνδράμει για να το φέρει εις πέρας και όχι να τον εκτοπίζει για να αναλάβει πλέον μόνος του την εκτέλεση του έργου.

ΑΡΘΡΟ 20

        Αν καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποπέσει στην αντίληψη μέλους του ΒΑΤΤ άτομο που ασκεί το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου χωρίς να κατέχει την νόμιμη άδεια, οφείλει να του υποδείξει να ενεργήσει αμέσως για την απόκτηση της νόμιμης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.
Σε κάθε δε περίπτωση, απαγορεύεται ρητώς η συγκάλυψη ή η παροχή βοήθειας και προστασίας σε άτομα που αναλαμβάνουν εκτέλεση έργων, πάσης ηλεκτρολογικής φύσεως, για τα οποία απαιτείται άδεια που δεν κατέχουν.