Ενημερωτικό δελτίο – Ένταξη του κλάδου ευεργετικές διατάξεις

Π.Ο.Σ.Ε.Η.
(Ένωση Σωματείων Αναγνωρισμένη αριθ. εγγραφής στο βιβλίο σωμ. Πρωτ. Αθηνών 119, Ειδ. 974/31-7-74)
Έδρα: Πλ. Ελευθερίας 2, 10553 – Αθήνα, Τηλ. : 2103248455, Fax: 2103211630
Internet: http://www.poseh.gr, e-mail: posei@otenet.gr

Αρ.Πρ.: 317 Αθήνα 6/4/2020
ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Προς : 72 Σωματεία – Μέλη της Π.Ο.Σ.Ε.Η
Κοινοποίηση: Μέλη του Δ.Σ & E.E της Π.Ο.Σ.Ε.Η
Θέμα: «Ένταξη των Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων στους πληττόμενους κλάδους από το
Υπουργείο Οικονομικών και στις ευεργετικές διατάξεις»
Συνάδελφε Κύριε Πρόεδρε,
Σε συνέχεια του Ενημερωτικού μας Δελτίου με Αρ.Πρ.: 271/26-3-2020 σας
ενημερώνουμε για τα παρακάτω.
Μετά τις προσπάθειες της Ομοσπονδίας που κορυφώθηκαν με την αποστολή
εγγράφων προς τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων και
από τα Σωματεία – Μέλη, στις 28/3/2020 εκδόθηκε στο ΦΕΚ (1078 Β΄ 28.03.2020) η ΚΥΑ με
Αριθ.12998/232.
Σύμφωνα με το Άρθρο 6 του Κεφαλαίου Α2 «Μέτρα στήριξης των εργαζομένων σε
επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ)
στον e-ΕΦΚΑ και πλήττονται σημαντικά από τα έκτακτα μέτρα του κορωνοϊού COVID-19,
βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους
2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών»:
Άρθρο 6 «Μέτρα στήριξης των εργαζομένων σε ατομικές επιχειρήσεις,
επιστήμονες-ελεύθεροι επαγγελματίες (γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς,
οικονομολόγους/λογιστές, ερευνητές, εκπαιδευτικούς) και ελεύθερους
επαγγελματίες/επιτηδευματίες (όπως υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους)»:
Οι εργαζόμενοι με εξαρτημένη εργασία σε ατομικές επιχειρήσεις, σε
επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες (γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς,
οικονομολόγους/λογιστές, ερευνητές, εκπαιδευτικούς) και σε ελεύθερους επαγγελμα-
τίες/επιτηδευματίες (όπως υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους) είναι δικαιούχοι της έκτακτης
οικονομικής ενίσχυσης ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, εφόσον τεθούν σε αναστολή οι
συμβάσεις εργασίας από τους ανωτέρω εργοδότες τους και εφόσον των συγκεκριμένων
εργοδοτών ο Κωδικός Αριθμός δραστηριότητας ΚΑΔ συμπεριλαμβάνεται στους
πληττόμενους κλάδους σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Υπουργείο Οικονομικών. Η
διαδικασία και οι λοιπές προβλέψεις είναι σύμφωνες με το σύνολο των ανωτέρω άρθρων
του Κεφαλαίου Α2 της παρούσας».
(Ένωση Σωματείων Αναγνωρισμένη αριθ. εγγραφής στο βιβλίο σωμ. Πρωτ. Αθηνών 119, Ειδ. 974/31-7-74)
Έδρα: Πλ. Ελευθερίας 2, 10553 – Αθήνα, Τηλ. : 2103248455, Fax: 2103211630
Internet: http://www.poseh.gr, e-mail: posei@otenet.gr
Σελίδα 1 από 4
Σύμφωνα με το Άρθρο 6 οι Εργολήπτες Ηλεκτρολόγοι εντάσσονται στους κλάδους
που πλήττονται σημαντικά από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19
και έχουν την δυνατότητα να προχωρήσουν στην διαδικασία αναστολής συμβάσεων
μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους (Άρθρο 1 του Κεφαλαίου Α2).
Επίσης, έχουν τη δυνατότητα για τους υπόλοιπους εργαζόμενους που δεν θα τους
εντάξουν στην διαδικασία αναστολής συμβάσεων, να κάνουν χρήση των διατάξεων του
ένατου Άρθρου: «Λειτουργία επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας και του
δέκατου Άρθρου: «Μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου ομίλου» » της
ΠΝΠ 20.03.2020 (ΦΕΚ Α΄ 68).
Όσοι κάνουν χρήση της ρύθμισης για την διαδικασία αναστολής συμβάσεων
μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, απαγορεύεται ρητά να προβούν σε
καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε
περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.
Όσοι κάνουν χρήση της ρύθμισης για την διαδικασία αναστολής συμβάσεων
μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, υποχρεούνται μετά τη λήξη του χρόνου της
αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν, για χρονικό
διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής (δηλαδή για 45 ημέρες), τον ίδιο αριθμό θέσεων
εργασίας που σημαίνει τους ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας
κατά την 21/3/2020, οπότε και μπορεί να κάνει χρήση του εν λόγω μέτρου.
Το μέτρο της αναστολής συμβάσεων εργασίας μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι και ένα
(1) μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσης, της από 20.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 68), δηλαδή
από 21/3/2020 μέχρι και την 20/4/2020. Εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος
μπορεί να εφαρμόζεται το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας σταδιακά και
για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων.
Σε κάθε περίπτωση οι Εργολήπτες Ηλεκτρολόγοι είτε κάνουν είτε δεν κάνουν
χρήση του μέτρου αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους,
υπάγονται στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων
τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο.

 • Με την ΥΑ με Αριθ. Α.1072 (ΦΕΚ Β΄ 1157/2020) εντάσσεται ο κλάδος των
  Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (κύριο ΚΑΔ: 43.21 ή ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας όταν
  τα ακαθάριστα έσοδα όπως προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος
  φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν
  στον κύριο ΚΑΔ), στις ευεργετικές διατάξεις:
  α) Παράτασης μέχρι και 31.8.2020 των προθεσμιών καταβολής των βεβαιωμένων στις
  Δ.Ο.Υ/Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών και παράτασης των προθεσμιών καταβολής των
  δόσεων, ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, που
  λήγουν ή έληξαν από 01.04.2020 έως και 30.04.2020.
  (Ένωση Σωματείων Αναγνωρισμένη αριθ. εγγραφής στο βιβλίο σωμ. Πρωτ. Αθηνών 119, Ειδ. 974/31-7-74)
  Έδρα: Πλ. Ελευθερίας 2, 10553 – Αθήνα, Τηλ. : 2103248455, Fax: 2103211630
  Internet: http://www.poseh.gr, e-mail: posei@otenet.gr
  Σελίδα 1 από 4
  β) Αναστολής μέχρι και την 31.08.2020 είσπραξης των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων
  κατά της 01.04.2020 οφειλών.
  γ) Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού
  διαστήματος της παραπάνω αναστολής.
 • Με την ΥΑ με Αριθ. Α.1073 (ΦΕΚ Β΄ 1158/2020) εντάσσεται ο κλάδος των
  Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (κύριο ΚΑΔ: 43.21 ή ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας όταν
  τα ακαθάριστα έσοδα όπως προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος
  φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν
  στον κύριο ΚΑΔ), στις ευεργετικές διατάξεις:
  α) Παράτασης μέχρι και 31.8.2020 των προθεσμιών καταβολής των βεβαιωμένων στις
  Δ.Ο.Υ/Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή
  (χρεωστικές) που λήγουν ή έληξαν από 1.04.2020 έως και 30.04.2020.
  β) Αναστολής μέχρι και την 31.08.2020 είσπραξης των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων
  κατά της 01.04.2020 οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή
  (χρεωστικές).
  γ) Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού
  διαστήματος της παραπάνω αναστολής.
 • Με το Άρθρο 2 ΠΝΠ της 11.03.2020 όπως συμπληρώθηκε από το Άρθρο πρώτο
  ΠΝΠ της 30.03.2020 και μετά την έκδοση των παραπάνω ΥΑ, εντάσσεται ο κλάδος στις
  ευεργετικές διατάξεις:
  Έκπτωσης 25% για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών επιχειρήσεων και συγκεκριμένα:
  εκπίπτει το 25% των δόσεων των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών τους με
  ημερομηνία καταβολής από 30.03.2020 έως και 30.04.2020, εφόσον αυτές καταβάλλονται
  εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης
  τμηματικής καταβολής, εκπίπτει ποσοστό 25% του ποσού της δόσης ρύθμισης. Από το
  ευεργέτημα της έκπτωσης ποσοστού 25%, εξαιρούνται οι οφειλές από ΦΠΑ και
  παρακρατούμενους φόρους που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης
  τμηματικής καταβολής.
 • Με το Άρθρο όγδοο ΠΝΠ της 20.03.2020 όπως συμπληρώθηκε από το Άρθρο
  εικοστό πέμπτο ΠΝΠ της 30.03.2020, εντάσσεται ο κλάδος στις ευεργετικές διατάξεις:
  α) Παράτασης της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, αναστολή των
  ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και των δόσεων ή
  διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Με απόφαση του
  Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, θα καθορισθούν οι όροι, οι
  προϋποθέσεις, ο τρόπος και το χρονικό διάστημα εξόφλησης των παραπάνω
  απαιτήσεων, των οποίων παρατείνεται η προθεσμία καταβολής.
  (Ένωση Σωματείων Αναγνωρισμένη αριθ. εγγραφής στο βιβλίο σωμ. Πρωτ. Αθηνών 119, Ειδ. 974/31-7-74)
  Έδρα: Πλ. Ελευθερίας 2, 10553 – Αθήνα, Τηλ. : 2103248455, Fax: 2103211630
  Internet: http://www.poseh.gr, e-mail: posei@otenet.gr
  Σελίδα 1 από 4
 • Με το Άρθρο δέκατο όγδοο ΠΝΠ της 30.03.2020 εντάσσεται ο κλάδος στις
  ευεργετικές διατάξεις:
  Μείωσης ασφαλιστικών εισφορών κατά 25% επί του ποσού που αντιστοιχεί στην
  ασφαλιστική κατηγορία επιλογής ή κατάταξής τους, εφόσον καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις
  τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης μηνών Φεβρουαρίου και
  Μαρτίου 2020. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση
  επιλογής υπαγωγής στο μέτρο παράτασης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα
  με την Παρ. 2 του Άρθρου 8 της από 20.03.2020 ΠΝΠ.
 • Στις παραπάνω ευεργετικές διατάξεις έχουν ενταχθεί και οι ΚΑΔ: 94.11, 94.12,
  94.99, 96.09, 82.99 που αφορούν Σωματεία.
  Κλείνοντας, σας καλούμε να ενημερώσετε τους συναδέλφους για τις παραπάνω
  ευεργετικές διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση, ο κάθε συνάδελφος θα πρέπει να σταθμίσει τα
  οικονομικά δεδομένα της επιχείρησής του και να κινηθεί ανάλογα, συμβουλευόμενος πάνα
  και τον λογιστή του.
  Για την Π.Ο.Σ.Ε.Η
  Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας
  Θ.Αγγουράκης Χ.Κωνσταντόπουλος