ΘΕΜΑ : «Διαδικασία διενέργειας εξετάσεων για την αδειοδότηση τεχνικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων, με την οποία παρέχεται το δικαίωμα σε φυσικά πρόσωπα να ασκούν συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα».

Με σκοπό -την-υλοποίηση- εξετάσεων για την αδειοδότηση των- τεχνικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο 3982/2011, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει στην έδρα της, γραπτές εξετάσεις και εξετάσεις πρακτικών εφαρμογών σε συνεργασία με το ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Στις παραπάνω εξετάσεις μπορούν να συμμετέχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοικοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Ε. Αχαΐας Αιτ/νίας και Ηλείας) και προτίθενται να ασκήσουν την επαγγελματική δραστηριότητα του:

 • Ηλεκτρολόγου οποιασδήποτε κατηγορίας και ειδικότητας,
 • Υδραυλικού,
 • Ψυκτικού,
 • Τεχνικού εγκαταστάσεων καύσης,
 • Μηχανικού εγκαταστάσεων,
 • Οξυγονοκολλητή, Ηλεκτροσυγκολλητή,
 • Χειριστή όλων των μηχανημάτων έργου.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης για κάθε μία απ’ τις παραπάνω δραστηριότητες ακολουθούνται τα παρακάτω στάδια:

 • Υποβολή αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών,
 • Διενέργεια γραπτών εξετάσεων θεωρητικού μέρους,
 • Διενέργεια εξετάσεων πρακτικών εφαρμογών.

Προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι [Ομοσπονδίας, Φορείς , Σύλλογοι), αλλά και για να διευκολύνονται οι υποψήφιοι, η Γενική Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Δ.Ε. κωδικοποίησε αφενός τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και αφετέρου την ύλη και τα θέματα που θα εξετάζονται τόσο στο θεωρητικό μέρος , όσο και στις πρακτικές εφαρμογές ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα.

Η παραπάνω κωδικοποιημένη εφαρμογή , προκειμένου να είναι προσβάσιμη από όλους, αναρτήθηκε στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Π.Δ.Ε. στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.pde.gov.gr και στην διαδρομή «Ενημέρωση» -► «Οδηγός Πολίτη» -> «Γ.Δ. Ανάπτυξης» -> «Εξετάσεις Επαγγέλματος» και η οποία αποτελείται απ’ τους παρακάτω φακέλους:

 • Φάκελος «ΑΙΤΗΣΕΙΣ» : Περιλαμβάνει όλες τις αιτήσεις, τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, την απαιτούμενη προϋπηρεσία καθώς και τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσής της ,ανά κλάδο κατηγορία και ειδικότητα.
 • Φάκελος «ΥΑΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ» : Παρέχονται πληροφορίες για τις ερωτήσεις των εξετάσεων του θεωρητικού μέρους , την διάρκεια της εξέτασης καθώς και τα μόρια που θα πρέπει να συγκεντρώνει ο κάθε υποψήφιος προκειμένου να θεωρείται «επιτυχών».
 • Φάκελος «ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ» : Περιλαμβάνει όλα τα θέματα που θα εξετασθούν οι υποψήφιοι ανά κλάδο κατηγορία και ειδικότητα.
 • Φάκελος «ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ» : Περιλαμβάνει τις απαντήσεις όλων των θεμάτων που θα εξετασθούν οι υποψήφιοι, ανά κλάδο κατηγορία και ειδικότητα.
 • Φάκελος «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΥΛΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ» : Περιλαμβάνει την εξεταστέα ύλη των πρακτικών εφαρμογών , την διάρκεια της εξέτασης, την επιλογή των ασκήσεων καθώς και τον τρόπο βαθμολόγησής τους, ανά κλάδο κατηγορία και ειδικότητα.
 • Φάκελος «ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ» : Περιέχει θέματα προσομοίωσης των εξετάσεων του θεωρητικού μέρους για την καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι δικαίωμα συμμετοχής στις παραπάνω εξετάσεις έχουν όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αιτούμενη άδεια και η οποία υποβάλλεται στην Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας, όπου βρίσκεται ο τόπος της επαγγελματικής του εγκατάστασης , ή αν δεν υπάρχει τέτοιος, στην Περιφερειακή Ενότητα του τόπου της μόνιμης διαμονής τους.