ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
” Ο ΒΑΊΤ “

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

      Η Ελληνική Νομοθεσία όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα περιέχει πλήθος διατάξεων οι οποίες διέπουν το επάγγελμα του Ηλεκτρολόγου.
Πέρα όμως από τους παραπάνω κανόνες της νομοθεσίας έχουν διαμορφωθεί και από την πρακτική κανόνες συμπεριφοράς και δεοντολογίας κατά την άσκηση του επαγγέλματος του ηλεκτρολόγου. Τους ανωτέρω κανόνες θελήσαμε να κωδικοποιήσουμε ώστε το κάθε μέλος του Συνδέσμου μας να γνωρίζει τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις του.
Ο ηλεκτρολόγος σαν μέλος του τεχνικού κόσμου έχει υποχρέωση να εκτελεί τις εργασίες του με δάση τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης. Οι σχέσεις του με το Σύνδεσμο μας, τον συνάδελφο, τον συνεργάτη και τον πελάτη πρέπει να διέπονται από εντιμότητα, και ευσυνειδησία.
Η τήρηση των κανόνων αυτών όμως δεν είναι υπόθεση που μπορεί να επαφίεται μόνο στην ευσυνειδησία του κάθε ηλεκτρολόγου.
Η αύξηση του αριθμού των συναδέλφων, η είσοδος ξένων στοιχείων και η ορισμένες φορές παρατηρούμενη έλλειψη επαγγελματικής ευσυνειδησίας και ήθους δημιουργούν κινδύνους νόθευσης και δυσφημίσεως του επαγγέλματος μας. Ο Κώδικας αυτός έχει σκοπό να αποτρέψει ή να μειώσει στο ελάχιστο αυτόν τον κίνδυνο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Ό ΒΑΤΤ” είναι βέβαιο πως η εφαρμογή του παρόντος κώδικα θα αποτελέσει σημείο όσο και τα επόμενα Διοικητικά Συμβούλια θα βρεθούν σε ελάχιστες περιπτώσεις στην δύσκολη θέση να επικαλεστούν τις διατάξεις του Κώδικα αυτού.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
” Ό ΒΑΤΤ “

        Τα μέλη του Περιφερειακού Συνδέσμου Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων που συνήλθαμε σήμερα 7 Δεκεμβρίου 1998, σε έκτακτη γενική συνέλευση ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, με θέματα:
Α) Την ψήφιση του Κώδικα Δεοντολογίας στην άσκηση του επαγγέλματος μας.
Β) Την σύσταση πενταμελούς Πειθαρχικού Συμβουλίου το οποίο θα αποτελείται από τον εκάστοτε Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Γενικό Γραμματέα αυτού και τα τρία (3) αρχαιότερα μέλη του Συλλόγου μας, και σε περίπτωση κωλύματος αυτών από τους νόμιμους αναπληρωτές τους.
Σκοπός του ως άνω Συμβουλίου, του οποίου η διάρκεια θα ταυτίζεται με την διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου, θα είναι η εξέταση κάθε πράξης ή παράλειψης των μελών του “ΒΑΤΤ” που αντιβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα καθώς και η πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της επιβολής (υπ’ αυτού) πειθαρχικών ποινών και κυρώσεων.
Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και αποδέχεται τόσο το πιο κάτω κείμενο που θα ρυθμίζει στο εξής τις σχέσεις μεταξύ μας, με τους συνεργάτες μας συναδέλφους, τους βοηθούς μας, τους πελάτες και την συμπεριφορά μας προς τις υπηρεσίες όσο και την σύσταση πενταμελούς Πειθαρχικού Συμβουλίου με τον ως άνω σκοπό.