Επιστολή στα μέλη κατόπιν της με ΑΡ. 670/2018 απόφασης της επιτροπής απόφασης της επιτροπής ανταγωνισμού

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ «Ο ΒΑΤΤ»

Καραϊσκάκη 157 – Πάτρα 262.25

Τηλ. 2610275-293 Fax 2640 220-326

e-mail: info@wattpatras.gr

Α.Π. 202

ΠΑΤΡΑ: 02/10/2019

[ Επιστολή προς τα μέλη του Σ.Ε.Η. Ν.ΑΧΑΙΑΣ – Ο ΒΑΤΤ ]

Θέμα: Ενημέρωση μελών σε εκτέλεση της με αρ. 670/2018 απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Σας ενημερώνουμε ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου μας που εκλέχθηκε κατά τις αρχαιρεσίες που έλαβαν χώρα στις 18 Σεπτεμβρίου 2019 και το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα στις 26 Σεπτεμβρίου 2019, έχει συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίασή του για την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 19:00 για τη λήψη αποφάσεων μετά την με αριθμό 670/2018 απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού που κοινοποιήθηκε στον Σύνδεσμο στις 13/9/2019. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να προβεί στη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης η οποία θα λάβει αποφάσεις για την εκτέλεση και συμμόρφωση του Συνδέσμου με το διατακτικό της άνω απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί κατά τα ανωτέρω θα λάβει αποφάσεις (α) για την κατάργηση και διαγραφή του άρθρου 6 του Κώδικα Δεοντολογίας του Συνδέσμου που αφορά στην υποχρέωση τήρησης από τα μέλη ελάχιστων υποχρεωτικών αμοιβών και (β) για την ανάκληση όλων των αποφάσεων / ανακοινώσεων / τιμοκαταλόγων των οργάνων του Συνδέσμου μας που αφορούν τον καθορισμό τιμών.

Μέχρι και τη λήψη των άνω αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο και από τη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου, σας ενημερώνουμε, μετά και την έκδοση και σε συμμόρφωση με την με αριθμό 670/2018 απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ότι :

(α) Το άρθρο 6 του Κώδικα Δεοντολογίας του Συνδέσμου μας έχει καταστεί ανίσχυρο και ανεφάρμοστο, θα αφαιρεθεί από το κείμενο του Κώδικα Δεοντολογίας που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου και πρόκειται να καταργηθεί και τυπικά κατά τα ανωτέρω.

(β) Κάθε απόφαση, ανακοίνωση, τιμοκατάλογος ή αναφορά που έχει υιοθετήσει μέχρι σήμερα η Γενική Συνέλευση ή/και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου αναφορικά με τον καθορισμό ελάχιστης τιμής εκπόνησης ΥΔΕ ή τιμής θεώρησης ΥΔΕ ή τιμοκαταλόγου εργασιών ελαχίστου κόστους ηλεκτρολογικών εργασιών θεωρείται επίσης ανίσχυρη και ανεφάρμοστη. Κατά το μέρος που τέτοιες αποφάσεις ελήφθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου μας (ενδεικτικά αποφάσεις, αναφορές κ.λπ. με ημερομηνίες 21-12-2007, 28-4-2011, 14-7-2011, 27-9-2011, 22-11-2011, 20-12-2011), οι αποφάσεις αυτές θα ανακληθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη συνεδρίαση της 3 Οκτωβρίου 2019. Κατά το μέρος που τέτοιες αποφάσεις ελήφθησαν από τη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μας (ενδεικτικά αποφάσεις, αναφορές κ.λπ. με ημερομηνίες 26-3-2008, 18-3-2009, 10-3-2010, 26-3-2011), οι αποφάσεις αυτές πρόκειται να ανακληθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί κατά τα ανωτέρω.

(γ) Ο Σύνδεσμός μας υποχρεούται να μην εμπλακεί στο εξής σε οιαδήποτε πρωτοβουλία που θα συνεπάγεται τον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό τιμών στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του και μεταξύ των μελών του.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΑΛΕΞΙΟΣ