ΔΙΟΙΚΗΣΗ :
1. Το Σωματείο διοικείται από εννεαμελές συμβούλιο που εκλέγεται από τα τακτικά μέλη, με μυστική ψηφοφορία, που γίνεται από Εφορευτική Επιτροπή, όπως παρακάτω ορίζεται.

2. Οκτώ ημέρες από την εκλογή του και το αργότερο εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών, οι εννέα πρώτοι επιτυχόντες κατά τις αρχαιρεσίες, που αποτελούν το Δ.Σ., συνεδριάζουν με πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε και σε περίπτωση ισοψηφίας περισσοτέρων του μεγαλύτερου σε ηλικία συμβούλου και εκλέγουν τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα, τον Ταμία και τους αναπληρωτές Γραμματέα και Ταμία.
Οι ιδιότητες του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γεν. Γραμματέα και του Ταμία, δεν επιτρέπεται να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο ή συγγενείς πρώτου ή δευτέρου βαθμού.

3. Κάθε τακτικό μέλος της οργάνωσης μπορεί να βάλει υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο

4. Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής και αρχίζει από την επομένη της εκλογής του. Ύστερα από την λήξη της θητείας απαγορεύεται η άσκηση καθηκόντων από οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ., κάθε δε δικαιοπραξία που γίνεται είναι άκυρη.

5. Η άσκηση της Διοίκησης της οργάνωσης είναι κοινωνικό λειτούργημα. Τα μέλη του Δ.Σ. ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την εφαρμογή του καταστατικού και των νόμων καθώς και για τις αποφάσεις των Γ.Σ. και του Δ.Σ.


6. Το Δ.Σ. συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία φορά τον μήνα, έκτακτα δε όταν είναι ανάγκη, και προσκαλείται από τον Πρόεδρο, ή όταν ζητηθεί από τρία μέλη του Δ.Σ., ορίζοντας και τα θέματα της συζήτησης.
Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος εντός πέντε ημερών από την υποβολή της αιτήσεως να συγκαλέσει το Δ.Σ.


7. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα πέντε από τα εννέα μέλη του και οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.


8. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, αφού κληθεί να εξηγήσει με έγγραφο τους λόγους της απουσίας του και αρνηθεί να πράξει τούτο ή οι λόγοι που επικαλείται κριθούν ανεπαρκείς, κηρύσσεται με απόφαση του Δ.Σ. έκπτωτο.

9. Αν ο αριθμός των μελών μειωθεί είτε λόγω εκπτώσεως είτε λόγω παραιτήσεως ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, το Δ.Σ. συμπληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά την σειρά εκλογής τους, χωρίς όμως αυτά να μπορούν να υπερβούν τον αριθμό των τακτικών μελών. Αν ο κατάλογος εξαντληθεί ή δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση απαρτίας του Δ.Σ. χωρίς ο αριθμός των αναπληρωματικών να υπερβεί τον αριθμό των τακτικών, συνέρχεται η συνέλευση μέσα σε τριάντα ημέρες με πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. ή του αναπληρωτή του, που γίνεται πέντε ημέρες πριν απ’ την σύνοδο, με θέμα την εκλογή του Δ.Σ.

10. Για τις αποφάσεις που παίρνει το Δ.Σ. δεν έχει καμία ευθύνη το μέλος που απουσιάζει στην συνεδρίαση που λήφθηκε η απόφαση ή αν ήταν παρών διαφώνησε και η διαφωνία του βεβαιώνεται απ’ τα πρακτικά.


11. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων διοικητικού συμβουλίου το οποίο υπογράφεται από τα παρόντα στην συνεδρίαση μέλη.