ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ :
I. Στην αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου είναι η διοίκηση και η διαχείριση του σωματείου σύμφωνα με τον Νόμο, το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γ.Σ. εκτός από τα θέματα εκείνα που ειδικά έχουν ανατεθεί στην Γ.Σ. από το Καταστατικό και τον Νόμο.
Αποφασίζει συνεπώς για όλα τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και ειδικότερα:
1. Συντάσσει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό της χρήσης που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
2. Εποπτεύει, παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή και εκτέλεση των αποφάσεων των Γ.Σ., των νομίμων εκλεγόμενων επιτροπών και οργάνων του Σωματείου και των διατάξεων του Καταστατικού.
3. Μεθοδεύει και πραγματοποιεί τους αγώνες του κλάδου στην περιφέρεια του Σωματείου, τις κοινωνικές και άλλες εκδηλώσεις για την επιτυχία των σκοπών της οργάνωσης.
4. Εγκρίνει ή όχι τις αιτήσεις εγγραφής των νέων μελών, προσλαμβάνει και απολύει το αναγκαίο έμμισθο προσωπικό, επιστημονικούς συνεργάτες και εγκρίνει τις απαιτούμενες δαπάνες για την ομαλή λειτουργία του Σωματείου.
5. Υποδεικνύει τους αντιπροσώπους του Κλάδου στις δημόσιες και δημοτικές αρχές και ιδρύματα, φτιάχνει ειδικές επιτροπές από τα μέλη του ή ειδικά πρόσωπα έστω και μη μέλη για την μελέτη των προβλημάτων του Ηλεκτρολογικού Κλάδου και την προβολή τους στους αρμόδιους για την λύση αυτών.
6. Γενικά αποφασίζει για κάθε θέμα που είναι στην αρμοδιότητα του και τον σκοπό του Σωματείου.
7.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση του, που είναι ελεύθερα ανακλητή, να μεταβιβάσει ορισμένες αρμοδιότητες του σε επιτροπή, που αποκαλείται Προεδρείο, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία.1