ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ :
1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Σωματείο σε οποιαδήποτε Αρχή, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οργανισμό και επιχείρηση κοινής ωφέλειας και συνάπτει έγκυρα οποιαδήποτε σύμβαση με βάση τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων.
Είναι αρμόδιος να καταθέτει μηνύσεις στις Αρμόδιες Αρχές για λογαριασμό του Σωματείου και να δηλώνει ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου, οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, την παράσταση του Σωματείου ως πολιτικώς ενάγοντος.
Προσκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., προεδρεύει προσωρινά στις Γ.Σ., δίνει και αφαιρεί τον λόγο, θέτει τα συζητούμενα θέματα σε ψηφοφορία, κηρύσσει την έναρξη και την λήξη των συνεδριάσεων, εποπτεύει την εκτέλεση αποφάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ.
Συνυπογράφει με τον Γραμματέα και τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών, φροντίζει για την εφαρμογή του Καταστατικού και μπορεί να ελέγχει οποιαδήποτε στιγμή την περιουσία και τα έγγραφα του Σωματείου.
2. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή δεν μπορεί να παρευρίσκεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.