ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ :
1. Ο Γενικός Γραμματέας διατηρεί το μητρώο των μελών, το πρωτόκολλο των εγγράφων και της αλληλογραφίας που δέχεται ή στέλνει το Σωματείο.
2. Διευθύνει τα γραφεία, επιβλέπει το προσωπικό και είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία του Σωματείου.
3. Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα εντάλματα πληρωμών, τα έγγραφα και τα πρακτικά.
4. Συντάσσει τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων και τα υπόλοιπα βιβλία της Γραμματείας.
5. Φυλάσσει την σφραγίδα και το αρχείο του Σωματείου.
Τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή δεν μπορεί να παρευρίσκεται τον αναπληρώνει ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας ή ένας απ’ τους συμβούλους που ορίζεται από το Δ.Σ.