ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ :
1. Ο Ταμίας κάνει όλες τις εισπράξεις των πόρων του Συνδέσμου με διπλότυπες αριθμημένες αποδείξεις ή άλλα παραστατικά έγγραφα και όλες τις πληρωμές με εντάλματα που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα και ύστερα από προηγούμενη απόφαση ή έγκριση του Δ.Σ.
2. Τηρεί το βιβλίο Ταμείου με βάση τις αποδείξεις είσπραξης και τα εντάλματα πληρωμής, καθώς και το βιβλίο Περιουσίας στο οποίο φαίνεται όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία του Σωματείου.
3. Για κάθε είσπραξη ή πληρωμή πρέπει να εκδίδεται αριθμημένη απόδειξη από διπλότυπο βιβλίο (μπλοκ). Με βάση αυτές τις αποδείξεις και τα εντάλματα, ενημερώνει τα βιβλία του στα οποία αναφέρει και τον αριθμό της απόδειξης ή του εντάλματος πληρωμής.
4. Υποβάλλει κάθε μήνα στο Δ.Σ. ταμειακή κατάσταση του Σωματείου και είναι υπεύθυνος για κάθε διαχειριστική ανωμαλία ή απώλεια χρημάτων.
5. Κάθε χρόνο σε συνεργασία με το Δ.Σ. συντάσσει και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.
6. Ο Ταμίας είναι υποχρεωμένος να καταθέτει στο όνομα του Σωματείου σε αναγνωρισμένη Τράπεζα τα χρήματα του Σωματείου, κρατώντας στο Ταμείο για τις τρέχουσες ανάγκες ποσό μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) δρχ.
Τον Ταμία όταν απουσιάζει ή δεν μπορεί να παρευρίσκεται τον αναπληρώνει ο αναπληρωτής Ταμίας ή ένας απ’ τους συμβούλους που ορίζεται απ’ το Δ.Σ.