ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ :
Η υπηρεσία των συμβούλων είναι άμισθη και δεν δίνει δικαίωμα για οποιαδήποτε αμοιβή. Μπορεί όμως, αν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον προϋπολογισμό της χρήσης να δίδονται ημεραργίες ή έξοδα στα μέλη του Δ.Σ. σαν αποζημίωση σε δαπάνες ή απασχόληση τους για θέματα του Σωματείου ή Κλαδικά