ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ :
1. Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του Σωματείου γίνεται από Τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή μελών του Σωματείου, που εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία με όμοιο τρόπο και την ίδια ημέρα που γίνονται οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία της ελεγκτικής επιτροπής είναι ίδια με τη θητεία του Δ.Σ.
2. Η Ελεγκτική Επιτροπή κατά την πρώτη συνεδρίαση της, εκλέγει από τα μέλη της τον Προϊστάμενο της και τον Γραμματέα και συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο. Τηρεί ιδιαίτερο βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της.
3. Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να έχει γνώση όλων των βιβλίων της οργάνωσης, των εγγράφων και των αποδείξεων, να ελέγχει και να ζητά ενημέρωση του Ταμείου οποτεδήποτε. Ο πρόεδρος της Ε.Ε. ή ο νόμιμος αναπληρωτής του αριθμεί και θεωρεί τα γραμμάτια είσπραξης του Σωματείου πριν την χρησιμοποίηση τους.
4. Συντάσσει κάθε χρόνο έκθεση για την διαχείριση του Δ.Σ. που την υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση με εισήγηση για την απαλλαγή του Δ.Σ. από την ευθύνη της διαχείρισης ή όχι.
5. Έχει δικαίωμα να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση του Σωματείου όταν νομίζει ότι διακυβεύονται τα συμφέροντα της οργάνωσης.