Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ :
1. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται σύμφωνα με τον Νόμο ή το Καταστατικό στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.
2. Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές, και έκτακτες.
3. Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά κάθε χρόνο μέσα στο πρώτο τρίμηνο. Σ’ αυτήν υποβάλλεται η λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ταμειακός Απολογισμός, η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για την χρήση, ο ισολογισμός της περιουσίας της 31ης Δεκεμβρίου του χρόνου που έληξε και ο προϋπολογισμός της επόμενης  χρονιάς.
Παίρνονται αποφάσεις για την έγκριση της λογοδοσίας, τον απολογισμό, τον προϋπολογισμό και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την ελεγχόμενη περίοδο.
4. Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις καλούνται, όταν το Δ.Σ. κρίνει τούτο απαραίτητο ή όταν υποβληθεί στο Δ.Σ. σχετική έγγραφη αίτηση υπογραφόμενη από το 1/10 των τακτικών μελών του Σωματείου στην οποία θα περιέχονται και τα προς συζήτηση θέματα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο στην περίπτωση αυτή να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. το αργότερο εντός είκοσι ημερών από την υποβολή της αιτήσεως, με θέματα αυτά που περιλαμβάνονται στην αίτηση. Μετά την εξάντληση της συζήτησης επί των θεμάτων αυτών το Δ.Σ. δύναται να θέσει και άλλα θέματα προς συζήτηση.
Εάν η αίτηση των μελών δεν εισακουσθεί, το Μονομελές Πρωτοδικείο, δικάζοντας κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και ύστερα από αίτηση των μελών αυτών, μπορεί να τα εξουσιοδοτήσει να συγκαλέσουν αυτά την Γ.Σ. Η απόφαση ρυθμίζει και το θέμα της Προεδρίας της Γ.Σ.
5. Η πρόσκληση των Γ.Σ. γίνεται οκτώ ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία για την συνέλευση, με ιδιαίτερες ταχυδρομικές προσκλήσεις ή με δημοσίευση σε τοπικές εφημερίδες και ανάρτηση της στα γραφεία του Σωματείου.
Στην πρόσκληση πρέπει να καθορίζεται: α) Ο τόπος, η ημέρα και η ώρα σύγκλισης της Γ.Σ.
β) Τα θέματα που θα συζητηθούν, γ) Αν η καλούμενη Γ.Σ. είναι πρώτη, δεύτερη ή τρίτη.
6. Στη Γ.Σ. συμμετέχουν αποκλειστικά τα μέλη που έχουν πληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο, σύμφωνα με το Καταστατικό και τις αποφάσεις των Γ.Σ.
7. Της Γ.Σ. προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Πρώτο θέμα της Γ.Σ. είναι η εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και ψηφολέκτη, που γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.