ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ Σκοπός της επαγγελματικής οργάνωσης είναι:
α) Η διαφύλαξη, μελέτη και προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου, καθώς και η ανάπτυξη μεταξύ των μελών της επαγγελματικής και συναδελφικής αλληλεγγύης.
β) Η παρακολούθηση και η μέριμνα για την εφαρμογή της ηλεκτρικής νομοθεσίας και την κατασκευή των εγκαταστάσεων κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας που ισχύουν για την προστασία του ηλεκτροδοτούμενου κοινού.
γ) Η ίδρυση από τα μέλη της Ταμείου Αλληλοβοήθειας, για την παροχή στα μέλη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, κάλυψη εξόδων νοσηλείας και επιδομάτων. Παροχή αρωγής στα συνταξιοδοτούμενα μέλη, λόγω ηλικίας ή αναπηρίας, ή σε περίπτωση θανάτου στα μέλη των οικογενειών τους.
δ) Η ίδρυση από τα μέλη της παραγωγικών, καταναλωτικών, προμηθευτικών ή πιστωτικών συνεταιρισμών.
ε) Η δημιουργία από τα μέλη της κοινοπραξιών ή κοινών ταμείων για την ανάληψη, εκτέλεση από αυτά και για δικό τους όφελος εργασιών της ειδικότητας τους.
στ) Γενικά η λήψη μέτρων για την ανύψωση του κλάδου των ηλεκτρολόγων εγκαταστατών στην κοινωνία.
ζ) Η προάσπιση των δημοκρατικών θεσμών και των συνδικαλιστικών ελευθεριών, της ενότητας του συνδικαλιστικού κινήματος, η συμβολή στην απόδοση­ ση κοινωνικής δικαιοσύνης και στην προάσπιση της Ειρήνης.
Για την επιτυχία των σκοπών της η επαγγελματική οργάνωση μπορεί:
1. Να ιδρύει και να συντηρεί εντευκτήρια και βιβλιοθήκες.
2. Να οργανώνει προγράμματα, σεμινάρια και διαλέξεις για την πλήρη τεχνική και θεωρητική επιμόρφωση των μελών της.
3. Να καταγγέλλει στις αρμόδιες Αρχές κάθε παράβαση της νομοθεσίας για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις που πραγματοποιείται από οποιονδήποτε και να προσφέρει στις Αρχές κάθε δυνατή βοήθεια για την συστηματική δίωξη αυτών που κάνουν ελαττωματικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Να υποβάλλει δια του εκάστοτε προέδρου του Δ.Σ. μηνύσεις στις αρμόδιες Αρχές και να ζητά την ποινική δίωξη εκείνων που πραγματοποιούν ηλεκτρολογική εγκατάσταση χωρίς να έχουν δικαίωμα προς τούτο και να παρίσταται στις δίκες εναντίον τους ως πολιτικώς ενάγουσα.
4. Να συμμετέχει και να συνεργάζεται με την Κλαδική Πανελλήνια Ομοσπονδία Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων (Π.Ο.Σ.Ε.Η.) καθώς και με την ένωση (Ομοσπονδία) Επαγγελματικών Εργοδοτικών Οργανώσεων που εδρεύει στην Περιφέρεια της.
5. Να πραγματοποιεί εορτές, εκδρομές, συνεστιάσεις κ.λπ. κοινωνικές εκδηλώσεις για την ανάπτυξη των συναδελφικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της.