ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ :
Για την τροποποίηση του Καταστατικού, την μεταβολή του σκοπού, τη διάλυση ή συγχώνευση του Σωματείου, την συμμετοχή του στην κλαδική ομοσπονδία, την αποχώρηση του ή την διακοπή των υποχρεώσεων του προς αυτήν, συγκαλείται ειδική Γ.Σ. για την οποία απαιτείται απαρτία τουλάχιστον του ενός δευτέρου των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων της απαρτίας αυτής.