ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ :
1. Οι αρχαιρεσίες για τα Διοικητικά Όργανα του Σωματείου και για τους αντιπροσώπους διεξάγονται από Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, η εκλογή της οποίας γίνεται από την Γ.Σ. του Σωματείου. Η ίδια Γ.Σ. καθορίζει την ημέρα και τον τόπο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Η εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του επόμενου άρθρου.
2. Η εφορευτική επιτροπή με τη βοήθεια και την ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, προετοιμάζει τις εκλογές, δηλαδή τυπώνει τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών ή των μεμονωμένων υποψηφίων με αλφαβητική σειρά, στέλνει τις σχετικές προσκλήσεις στα μέλη και γενικά λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών.
Οι υποψηφιότητες γίνονται δεκτές μέχρι πέντε ημέρες πριν απ’ την ορισμένη ημέρα των εκλογών ή το αργότερο την ημέρα Πέμπτη το μεσημέρι, αν οι εκλογές γίνονται ημέρα Κυριακή.
3. Τα ψηφοδέλτια τυπώνονται χωριστά για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή.
Τα ονόματα των αντιπροσώπων για την Κλαδική Ομοσπονδία, ή την τοπική ένωση Σωματείων και τις υπόλοιπες οργανώσεις στις οποίες συμμετέχει το Σωματείο, τυπώνονται είτε στο ίδιο ψηφοδέλτιο των υποψηφίων για το Δ.Σ. είτε σε ξεχωριστό.
Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει το πρωτόκολλο ψηφοφορίας και τα πρακτικά διαλογής των ψηφοδελτίων και ανακήρυξης των επιτυχόντων τα οποία και υπογράφει. Επίσης τηρεί πρακτικά για όλες τις ενέργειες της. Τα πρακτικά αυτά μαζί με το αντίγραφο μητρώου που χρησιμοποιήθηκε στις εκλογές φυλάσσονται στο Ειρηνοδικείο της έδρας του Σωματείου και αντίγραφα τους φυλάσσονται στα αρχεία της επαγγελματικής οργάνωσης.
4. Μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορεί να είναι υποψήφιος στις αρχαιρεσίες, για οποιοδήποτε αξίωμα, επί ποινή ακυρότητας των αρχαιρεσιών.
5. Κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών της Εφορευτικής Επιτροπής προεδρεύει πάντοτε Δικαστής.