ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ – ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ :
1. Τα τακτικά μέλη του Σωματείου έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στο Δ.Σ., την Ελεγκτική Επιτροπή και ως αντιπρόσωποι στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις στις οποίες συμμετέχει το Σωματείο.

2. Τα μέλη του Σωματείου εφοδιάζονται με ειδικό Εκλογικό Βιβλιάριο για την άσκηση των εκλογικών τους δικαιωμάτων. Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του μέλους ή άλλου Δημοσίου εγγράφου, απ’ το οποίο προκύπτει η ταυτότητα του μέλους και του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου. Στο βιβλιάριο σημειώνεται από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής η χρονολογία άσκησης του εκλογικού δικαιώματος και τίθεται η υπογραφή του και η σφραγίδα της οργάνωσης.

3. Κάθε ψηφοφόρος δύναται να εκφράσει την προτίμηση του με σταυρό που βάζει δίπλα στο όνομα του υποψηφίου και συγκεκριμένα μέχρι εννέα σταυρούς για την εκλογή μελών του Δ.Σ. και μέχρι τρεις σταυρούς για την εκλογή μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής. Οι αντιπρόσωποι στις Ενώσεις εκλέγονται κατά σειρά σε αριθμό ανάλογο με την εκπροσώπηση του Συνδέσμου.

4. Οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων, ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη.

5. Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται, αυξημένο κατά μία μονάδα.

6. Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Δ.Σ. ή την Ε.Ε. και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε.

7. Μεμονωμένος υποψήφιος, που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο, καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο έχει θέσει υποψηφιότητα

8. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψηφίους λιγότερους απ’ τις έδρες που του ανήκουν καταλαμβάνει τόσες έδρες ή εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσοι είναι οι υποψήφιοι του.

9. Οι έδρες για το Δ.Σ. ή την Ε.Ε. που δεν έχουν διατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων και οι θέσεις των αντιπροσώπων, που δεν καλύπτονται σύμφωνα με τα παραπάνω, κατανέμονται ανά μία, κατά σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους, στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα για το Δ.Σ. ή την Ε.Ε. ή έχουν εκλέξει έναν αντιπρόσωπο κατά την κατανομή που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων ή έχουν λάβει ψηφοδέλτια περισσότερα απ’ το μισό του εκλογικού μέτρου όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.
Συνδυασμός που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία προηγείται στην κατανομή των εδρών απ’ τους άλλους συνδυασμούς ανεξάρτητα απ’ το μέγεθος των υπολοίπων του.

Ως συνδυασμός για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου θεωρείται εκείνος του οποίου ο αριθμός των υποψηφίων είναι τουλάχιστον ίσιος με το μισό των εδρών του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. ή των θέσεων των αντιπροσώπων κατά περίπτωση.
10. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή οι θέσεις των αντιπροσώπων που δεν καλύπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων κατανέμονται ανά μία, κατά την σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους, στους συνδυασμούς ή τους υποψηφίους που τα υπόλοιπα τους δεν χρησιμοποιήθηκαν στις προηγούμενες κατανομές.
11. Σε όλη την διάρκεια της διεξαγωγής των εκλογών, έως και την ανακήρυξη των επιτυχόντων μπορεί να παρευρίσκεται στο χώρο της εκλογής ένας αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασμό υποψηφίων.