ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΕ ΕΝΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ :
1. Το Σωματείο συμμετέχει ως ενεργό μέλος στην Κλαδική Ένωση Σωματείων με την επωνυμία “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (Π.Ο.Σ.Ε.Η.)” και στην “ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ”, με αντιπροσώπους που εκλέγονται από την Γ.Σ. με θητεία ίδια με αυτή του Δ.Σ. και με αριθμό όπως νόμιμα καθορίζεται.
2. Οι αντιπρόσωποι τακτικοί και ισάριθμοι αναπληρωματικοί εκλέγονται ταυτόχρονα με την εκλογή του Δ.Σ.