ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ :
1. Το σωματείο δεν διαλύεται εκτός αν το αποφασίσει η Γ.Σ. των μελών του που θα συγκληθεί ειδικά για το θέμα αυτό με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 20 του παρόντος.
2. Το καθαρό υπόλοιπο της περιουσίας του Σωματείου σε περίπτωση διάλυσης του, περιέχεται στο Σωματείο Αρωγής Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Ν. Αχαΐας “Ο ΒΑΤΤ” και αν δεν υπάρχει αυτό στην ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΟΣΕΗ).