Ότι δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό ρυθμίζεται από τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τις σχετικές διατάξεις του Α.Κ. και της Ειδικής Νομοθεσίας για τα επαγγελματικά εργοδοτικά Σωματεία.
Το παρόν καταστατικό ψηφίσθηκε και εγκρίθηκε από την Γ.Σ. του Σωματείου της 24/4/1996, αποτελείται από 28 άρθρα το περιεχόμενο του οποίου επικυρώνουν με την υπογραφή τους τα μέλη του Δ.Σ., ύστερα από ειδική εντολή της Γ.Σ.