ΜΕΛΗ :
Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται οε Τακτικά και Επίτιμα.
1. Τακτικά μέλη:
Α) Μέλη της επαγγελματικής οργάνωσης μπορούν να γίνουν αποκλειστικά και μόνο φυσικά πρόσωπα που κατέχουν άδειες εκτελέσεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τον Ν. 6422/ 1934 ή βάσει νεοτέρων Νόμων και των διαταγμάτων που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν σε εκτέλεση του και γενικότερα όσοι μπορούν να ασκήσουν σύμφωνα με τον Νόμο το επάγγελμα του Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη, όλων των ειδικοτήτων και των κατηγοριών.
Τα παραπάνω πρόσωπα εγγράφονται ως μέλη του Σωματείου, εφόσον ασκούν πράγματι το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη και διατηρούν κατάστημα, συνεργείο ή τεχνικό γραφείο, γεγονός που αποδεικνύεται από τα φορολογικά τους στοιχεία.
Β) Επίσης μέλη μπορούν να γίνουν, εφόσον το επιθυμούν ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος και δυο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Ανωνύμων Εταιρειών, καθώς και ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού και μέχρι δύο από τους διαχειριστές εταίρους των Ε.Π.Ε., εφόσον οι ανωτέρω δεν ασχολούνται με άλλο επάγγελμα, άσχετο με αυτό του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη.
Γ) Τα ανωτέρω μέλη του επαγγελματικού σωματείου, έχουν το δικαίωμα να είναι μέλη και σε μία ακόμη πρωτοβάθμια επαγγελματική οργάνωση, όχι όμως της ίδιας επαγγελματικής δραστηριότητας. Δεν μπορούν όμως να είναι ταυτόχρονα μέλη σε εργατικό σωματείο, που αντιτίθεται στους σκοπούς και την δράση του Σωματείου.
2. Επίτιμα μέλη.
Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από την Γενική Συνέλευση με πρόταση του Δ.Σ., πρόσωπα που έχουν προσφέρει στο Σωματείο ή τον ηλεκτρολογικό κλάδο εξαιρετικές υπηρεσίες.
Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γ. Σ. και δεν μπορούν να συμμετέχουν στα Όργανα του Σωματείου.