ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ :
1. Όποιος έχει τα προσόντα του προηγούμενου άρθρου και επιθυμεί να γραφτεί μέλος του Σωματείου, υποβάλλει στο Δ..Σ. έγγραφη αίτηση στην οποία αναφέρονται απαραίτητα το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο κατοικίας και επαγγελματικής εγκατάστασης, έτος γέννησης και τα στοιχεία της άδειας ή των αδειών που κατέχει για την εκτέλεση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Ταυτόχρονα προσκομίζει επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αδειών που κατέχει και πρόσφατες φωτογραφίες του για την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών του Σωματείου. Τέλος στην αίτηση του το υπό εγγραφή μέλος θα δηλώνει ότι αποδέχεται όλες τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και ότι δεν είναι μέλος άλλου Σωματείου της ίδιας επαγγελματικής δραστηριότητας ή μέλος εργατικού σωματείου που αντιτίθεται στους σκοπούς και την δράση του Σωματείου.


2. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση του μετά την υποβολή της αιτήσεως, και πάντως εντός προθεσμίας τριάντα ημερών, με αιτιολογημένη απόφαση του δέχεται ή απορρίπτει την αίτηση.

3. Αν η αίτηση απορριφθεί ή παρέλθουν τριάντα ημέρες χωρίς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών μέσα σε ένα μήνα από της κοινοποιήσεως της απορριπτικής αποφάσεως ή απ’ την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας των τριάντα ημερών.

4. Η ιδιότητα του τακτικού μέλους αποκτάται ένα μήνα μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή από την τελεσιδικία της απόφασης που διατάζει την εγγραφή.