ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ :
1. Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει οποτεδήποτε από το Σωματείο με έγγραφη δήλωση του προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Αυτός που αποχωρεί είναι υποχρεωμένος να εξοφλήσει τις οφειλές του και όλες τις υποχρεώσεις του προς το Σωματείο μέχρι την ημερομηνία της αποχώρησης του. Επίσης ευθύνεται για όσες υποχρεώσεις έχει αναλάβει νόμιμα το Σωματείο κατά την χρονική περίοδο που ήταν μέλος του .

3. Αυτός που αποχωρεί δεν έχει κανένα δικαίωμα στην περιουσία του Σωματείου.