ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ :
α) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει την αποβολή μέλους του Σωματείου όταν:
1. Πάψουν να συντρέχουν στο πρόσωπο του οι προϋποθέσεις εγγραφής όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος.

2. Παραβαίνει τις διατάξεις του Καταστατικού ή τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

3. Ενεργεί πράξεις αντίθετες προς τους σκοπούς της Οργάνωσης ή το κλαδικό συμφέρον, ή δέχεται αθέμιτα πλεονεκτήματα προς ζημία της οργάνωσης και των μελών της, έστω και σε διαφορετικό τόπο, όπως ορίζει ο Νόμος.

4. Προβαίνει σε ενέργειες που θίγουν άμεσα ή έμμεσα τα συμφέροντα των μελών του Σωματείου.

5. Καθυστερεί για δύο συνεχόμενα χρόνια την υποχρεωτική συνδρομή του.

6. Καταδικασθεί αμετάκλητα για αδικήματα που προβλέπονται και τιμωρούνται από τον Ν. 1712/ 1987.

7. Συνταξιοδοτηθεί απ’ το επάγγελμα, πλην αν ειδικός Νόμος επιτρέπει την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και μετά την συνταξιοδότηση του.
β) Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί
αποβολής του μέλους, εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών της οργάνωσης. Το Δ.Σ. όπως και η Γ.Σ. υποχρεούται να ακούσει προηγουμένως το μέλος του οποίου ζητείται η αποβολή.
Γ) Το μέλος που διαγράφεται δεν έχει κανένα δικαίωμα στην περιουσία του Σωματείου.
Δ) Τα μέλη που αποχωρούν ή διαγράφονται από το Σωματείο λόγω μη καταβολής των υποχρεωτικών εισφορών τους, μπορούν να επανεγραφούν αφού καταβάλουν ότι οφείλουν από την ημέρα της αποχώρησης ή της διαγραφής τους και μέχρις της επανεγγραφής τους. Η επανεγγραφή γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου μέλους και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.