ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ :
Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα:
1. Να συμμετέχουν στις Γ.Σ. της οργάνωσης,, να ζητούν τον λόγο στα συζητούμενα θέματα, να κρίνουν, μέσα στα όρια της ευπρέπειας τις πράξεις και τις αποφάσεις του Δ.Σ., να υποβάλλουν προτάσεις και να ψηφίζουν.

2. Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Σωματείου, εφόσον έχει παρέλθει ένας μήνας μετά την απόφαση του Δ.Σ. ή την τελεσιδικία της απόφασης που διατάζει την εγγραφή τους.

3. Να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε επαγγελματική, κοινωνική ή ψυχαγωγική εκδήλωση του Σωματείου με όλα τα προνόμια ή πλεονεκτήματα.

Τα τακτικά μέλη έχουν υποχρέωση:
1. Να εξοφλούν εμπρόθεσμα όλες τις εισφορές, τις συνδρομές και υπόλοιπες οικονομικές υποχρεώσεις που επιβάλλει το Καταστατικό, οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και των οργάνων Διοίκησης του Σωματείου.
Μέλος, που επιστρατεύεται απαλλάσσεται απ’ τις συνδρομές και τις πόσεις φύσεως οικονομικές υποχρεώσεις προς το Σωματείο για όλη τη διάρκεια της στράτευσης του και τρεις μήνες μετά την αποστράτευση του.

2. Να πειθαρχούν και να εκτελούν πρόθυμα τις αποφάσεις του Δ.Σ., των Γ.Σ. και των λοιπών αιρετών οργάνων του Σωματείου.

3. Να συμμετέχουν στις Γ.Σ. στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις και τις διάφορες κλαδικές εκδηλώσεις και παραστάσεις του Σωματείου.

4. Να γνωστοποιούν στο Δ.Σ. χωρίς καθυστέρηση κάθε αλλαγή της επαγγελματικής τους διεύθυνσης.