α. Οι πόροι της οργάνωσης είναι τακτικοί και έκτακτοι.
Τακτικοί πόροι είναι:

 1. Τα δικαιώματα εγγραφής
 2. Οι υποχρεωτικές μηνιαίες συνδρομές των μελών.
 3. Το ποσό που καθορίζει κάθε φορά η Γ.Σ. για την θεώρηση σχεδιαγραμμάτων για κάθε εργασία που γίνεται.
  Έκτακτοι πόροι είναι:
 4. Οι τόκοι του κεφαλαίου.
 5. Δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.
 6. Τα έσοδα από εορτές, εκδρομές και διάφορες άλλες εκδηλώσεις καθώς και οι προαιρετικές εισφορές των μελών.
 7. Έκτακτες υποχρεωτικές εισφορές από τα μέλη για την αντιμετώπιση έκτακτων οικονομικών αναγκών.
  8) Ο καθορισμός του ύψους του δικαιώματος εγγραφής, της υποχρεωτικής συνδρομής, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση των μελών, ρυθμίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
  γ) Δεν επιτρέπεται η αποδοχή δωρεών που γίνονται ανωνύμως.
  δ) Με απόφαση της Γ.Σ. μπορεί να επιβάλλεται η καταβολή ορισμένου ποσού από τα μέλη ανάλογα με τις εργασίες των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που κάνει ο καθένας.