ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ :
Το Σωματείο τηρεί τα ακόλουθα βιβλία που αριθμούνται και θεωρούνται από τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Πατρών, πριν να αρχίσουν να χρησιμοποιούνται:


1. Βιβλίο μητρώου μελών στο οποίο αναγράφεται με αριθμητική σειρά το ονοματεπώνυμο του μέλους, τα ονόματα των γονέων του, το επάγγελμα, ο αριθμός του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου, οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής του καθώς και η ταμειακή του ενημέρωση.


2. Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων.

3. Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Ελεγκτικής Επιτροπής.

5. Βιβλίο Ταμείου, στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και οι πληρωμές.

6. Βιβλίο περιουσίας στο οποίο καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της επαγγελματικής οργάνωσης.

7. Βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται με αριθμητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των μελών για τα οποία εκδόθηκε ειδικό εκλογικό βιβλιάριο. Ο αριθμός καταχώρησης στο βιβλίο αυτό αποτελεί και τον αριθμό του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται επίσης η ημερομηνία της απόφασης του Δ.Σ. για την έκδοση, η ημερομηνία έκδοσης καθώς και η ημερομηνία τυχόν απώλειας ή ακύρωσης του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου. Σε περίπτωση απώλειας αναγράφεται και ο αριθμός του νέου εκλογικού βιβλιαρίου. Σε ιδιαίτερη στήλη αναγράφεται η επωνυμία της δεύτερης πρωτοβάθμιας επαγγελματικής οργάνωσης στην οποία τυχόν ανήκει το μέλος.