ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Ο ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΤΤ

ΑΡΘΡΟ 1

      Ο Ηλεκτρολόγος μέλος του “ΒΑΤΤ” είναι όποιος κατέχει άδεια εκτελέσεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το Ν. 6422/1934 και των διαταγμάτων που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν σε εκτέλεση του ως άνω Νόμου και γενικότερα όσοι μπορούν να ασκήσουν σύμφωνα με το Νόμο το επάγγελμα του Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη, όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών.
Τα παραπάνω πρόσωπα εγγράφονται ως μέλη του Συνδέσμου εφόσον ασκούν πράγματι το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη και διατηρούν κατάστημα, συνεργείο (περιελίξεων, επισκευών ηλεκτρικών μηχανημάτων, ηλεκτρικών εργαλείων, ηλεκτρικών συσκευών κ.λπ.) ή τεχνικό γραφείο και αυτό αποδεικνύεται από τα φορολογικά τους στοιχεία και αποδεχθούν ολόκληρο το καταστατικό του Συνδέσμου και έχει γίνει δεκτή η αίτηση τους για εγγραφή από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού (άρθρα 3 και 4 του Καταστατικού).

ΑΡΘΡΟ 2

         Ο Ηλεκτρολόγος μέλος του ΒΑΤΤ δεν μπορεί να είναι μέλος και σε άλλη επαγγελματική οργάνωση της ίδιας επαγγελματικής δραστηριότητας ούτε να είναι ταυτόχρονα μέλος σε μη επαγγελματική οργάνωση που αντιτίθεται στους σκοπούς και την δράση του Συλλόγου, (άρθρο 3 παρ. Γ Καταστατικού).

ΑΡΘΡΟ 3

       Ο Ηλεκτρολόγος μέλος του ΒΑΤΤ υποχρεούται: α) Να ασκεί το επάγγελμα του σύμφωνα με τους νόμους, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης με ευσυνειδησία και επιμέλεια, προσπαθώντας να εκτελέσει το έργο του με το καλύτερο δυνατόν τρόπο.
β) Να είναι συνεπής επαγγελματίας και να μην δίνει υποσχέσεις που δεν μπορεί να τηρήσει.
γ) Να μην εκμεταλλεύεται την άγνοια και την απειρία των πελατών του.
δ) Ν μην παραμελεί την εκτέλεση του έργου που έχει αναλάβει.
ε) Να λαμβάνει κατά την διάρκεια εκτελέσεως ενός έργου όλα τα ενδεδειγμένα, αναγκαία και προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας τόσο για τον ίδιο και τους συνεργάτες του, όσο και για τους πελάτες του.
στ) Να συμμορφώνεται με τις διατάξεις των κανονισμών που είναι σε ισχύ καθώς και στις έγγραφες υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων (Ν. 2302/ 95).
ζ) Να θεωρεί τις άδειες του κάθε τρία χρόνια από την αρμόδια Νομαρχιακή Υπηρεσία του ΥΒΕΤ (αρ. 3 Π.Δ. 252/88).
η) Να αναρτά στους χώρους στους οποίους εκτελεί νέα ηλεκτρική εγκατάσταση ή μεταρρύθμιση της ήδη υπάρχουσας, ενδεικτική πινακίδα στην οποία θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του εκτελούντος την εγκατάσταση αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, ο αριθμός και η ειδικότητα της άδειας του καθώς και η διεύθυνση και έδρα αυτού, σε διαστάσεις όπως ρυθμίζει κάθε φορά ο Σύνδεσμος (αρ. 2 Β.Δ. 891 της 23/31-12-1968).
θ) Να παράσχει όλα τα προβλεπόμενα από το Νόμο στοιχεία που του ζητούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου.
ι) Να χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και έργων υλικά εγκεκριμένου τύπου. (αρ. 4 Π.Δ. 12/25-9-1935).

ΑΡΘΡΟ 4

       Στα καταστήματα, εργαστήρια, ή τεχνικά γραφεία εκτελέσεως ηλεκτρικών συσκευών επιβάλλεται η ανάρτηση πινακίδας, διαστάσεων τουλάχιστον 0,6 Χ 0,3 στην οποία θα αναγράφεται ρητώς και επακριβώς το ονοματεπώνυμο του ηλεκτρολόγου ο αριθμός και ειδικότητα της άδειας αυτού (αρ. 2 Β.Δ. 891 23/31-12-1968).

ΑΡΘΡΟ 5

        Απαγορεύεται στον Ηλεκτρολόγο μέλος του ΒΑΤΤ: α) Να αναλαμβάνει την εκτέλεση εγκαταστάσεων για τις οποίες απαιτείται άδεια κατηγορίας ανώτερης από εκείνη που ο ίδιος κατέχει, (αρ. 4 Π.Δ. 12/ 25-9-1935).
β) Να υπογράφει υπεύθυνη δήλωση εκτέλεσης για εγκατάσταση που δεν εκτελέστηκε από αυτόν τον ίδιο σαν εγκαταστάτη.
γ) Να διαφημίζει υλικά εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων μη εγκεκριμένα ή να εκθέτει τέτοια υλικά τις προθήκες του καταστήματος του.
δ) Να απασχολεί προσωπικό χωρίς ασφάλιση.

ΑΡΘΡΟ 6

      << { ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ } >>

ΑΡΘΡΟ 7

      Ο Ηλεκτρολόγος μέλος του ΒΑΤΤ έχει την υποχρέωση σε κάθε έγγραφο, (υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη, προϋπηρεσία κ.λπ.) που εκδίδει να θέτει την υπογραφή του και την σφραγίδα του ευκρινώς και ευανάγνωστα.

ΑΡΘΡΟ 8

    Ο Ηλεκτρολόγος οφείλει να αποφεύγει τις κακόπιστες ενέργειες και να έχει πάντοτε ως αρχή του την περιφρούρηση του επαγγέλματος του.