ΣΧΕΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ – ΒΟΗΘΟΥ

ΑΡΘΡΟ 25

          ο Ηλεκτρολόγος μέλος του ΒΑΤΤ που χρησιμοποιεί στην εργασία του βοηθητικό προσωπικό (ηλεκτροτεχνίες ή μαθητευόμενους ηλεκτρολόγους) οφείλει:
α) Να καθοδηγεί τον βοηθό του στην εκτέλεση των έργων που αναλαμβάνει και γενικά να του παρέχει κάθε βοήθεια και συμπαράσταση.
6) Να του αναθέτει την εκτέλεση απλών στην αρχή και αργότερα πιο περίπλοκων έργων, βέβαια πάντοτε κάτω από την επίβλεψη του και με την ταυτόχρονη παρουσία του στον τόπο εργασίας και εκτέλεσης του έργου. (αρ. 12 Π.Δ. 12/25-9-1935).
γ) Να του συμπεριφέρεται με ευγένεια και κατανόηση και να μην τον θίγει καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
δ) Να του καταβάλλει την προσήκουσα αμοιβή για τις υπηρεσίες του.
ε) Να καταβάλλει τις ασφαλιστικές του εισφορές στα ασφαλιστικά γραφεία.
στ) Να του χορηγεί βεβαίωση προϋπηρεσίας σύμφωνα με το χρόνο απασχόλησης του και τις εργασίες που έχει εκτελέσει.