ΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 37

Η παράβαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον Παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και επισύρει κυρώσεις ανάλογες με την βαρύτητα του παραπτώματος που επιβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Καταστατικό, έπειτα από πρόταση του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 7/12/1998