ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

ΑΡΘΡΟ 26

         Ο Ηλεκτρολόγος μέλος του ΒΑΤΤ όταν αναλάβει την εκτέλεση μίας εγκατάστασης ή γενικά μία οποιαδήποτε ηλεκτρολογική εργασία, οφείλει να μην παραμελεί την εκτέλεση της, αλλά να την αποπερατώνει το συντομότερο δυνατόν και δη μέσα στα χρονικά όρια που έχει συμφωνήσει με τον πελάτη του, εκτός εάν υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας.

ΑΡΘΡΟ 27

            Ο Ηλεκτρολόγος μέλος του ΒΑΤΤ έχει καθήκον να εκτελεί την οποιαδήποτε εργασία του με ευσυνειδησία, επιμέλεια και πάντα σύμφωνα με τους νόμους και τους κανόνες που επιβάλει η τέχνη του.

ΑΡΘΡΟ 28

          Οφείλει επίσης να ενημερώνει τον πελάτη του για την πρόοδο των εργασιών και εν γένει για την πορεία του έργου που έχει αναλάβει, στην περίπτωση δε που για οποιονδήποτε λόγο κατά την εκτέλεση του έργου υπάρξουν λάθη ή κακοτεχνίες, οφείλει να επιδιορθώνει αυτές και να ενημερώνει σχετικώς τον πελάτη του.

ΑΡΘΡΟ 29

         Κάθε φορά που ηλεκτρολόγος αναλαμβάνει την εκτέλεση ενός έργου και πριν αυτό αρχίσει, πρέπει να υπάρχει ρητή συμφωνία και από τα δύο μέρη για τον προϋπολογισμό του έργου (αμοιβή και υλικά) προς αποφυγή αμφισβητήσεων, την οποία (συμφωνία) πρέπει να καταθέτει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός δέκα (10) ημερών.
Ο ηλεκτρολόγος έχει δικαίωμα να ζητά την προκαταβολή μέρους της αμοιβής ή των εξόδων του. Αν ο πελάτης αρνηθεί την προκαταβολή που συμφωνήθηκε, τότε δικαιούται να αρνηθεί να αναλάβει το έργο.

ΑΡΘΡΟ 30

           Κάθε εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος υποχρεούται στην χωρίς αμοιβή αποκατάσταση των βλαβών των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που έχει ο ίδιος κατασκευάσει εφόσον:
α) Η βλάβη σημειωθεί εντός διετίας από την χορήγηση της βεβαίωσης και υπεύθυνης δήλωσης προς την ΔΕΗ για την ηλεκτροδότηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων και των υποσταθμών (με την οποία βεβαιούνται ότι η εγκατάσταση έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας κ.λπ.) σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4483/1965.
β) Έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση από την αρμόδια Νομαρχιακή Υπηρεσία του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, με την οποία καταλογίζεται ευθύνη σε αυτούς μετά από προηγούμενο έλεγχο της εγκατάστασης από υπαλλήλους της Υπηρεσίας Βιομηχανίας ή της ΔΕΗ. (αρ. 3 παρ. 2 Ν. 2302/1995).

ΑΡΘΡΟ 31

          ο ηλεκτρολόγος οφείλει να εκτελεί την εργασία του με τέτοιο τρόπο που οι εγκαταστάσεις να κατασκευάζονται έτσι ώστε να συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απειλούν τους ανθρώπους, τα κτίρια και τις συσκευές.

ΑΡΘΡΟ 32

           ο Ηλεκτρολόγος μέλος του ΒΑΤΤ οφείλει να αναλαμβάνει την εκτέλεση εγκατάστασης ή να εργάζεται σε εγκατάσταση για την οποία έχει την αντίστοιχη νόμιμη άδεια. ο κάθε αδειούχος εγκαταστάτης οφείλει να επιδεικνύει την άδεια που κατέχει σε κάθε ιδιώτη που πρόκειται να του αναθέσει την εκτέλεση ενός έργου. (αρ. 4 Π.Δ. 12/25-9-1935).

ΑΡΘΡΟ 33

        Ρητώς απαγορεύεται σε καταστηματάρχη ηλεκτρολόγο να διαφημίζει και να πουλά μη εγκεκριμένα υλικά ακόμη και αν ενημερώνει τον πελάτη για την προέλευση και την ποιότητα τους.
Σε κάθε περίπτωση ο καταστηματάρχης ηλεκτρολόγος οφείλει να ενημερώνει με ακρίβεια και να είναι ειλικρινής για την ποιότητα των προϊόντων που έχει προς πώληση.