ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΑΤΤ

ΑΡΘΡΟ 9

       Ο Ηλεκτρολόγος μέλος του ΒΑΤΤ από την ημέρα που θα αποκτήσει την ιδιότητα του μέλους του Συνδέσμου έχει υποχρέωση να ακολουθεί και εκτελεί πιστά τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων του Συνδέσμου.

ΑΡΘΡΟ 10

        Κάθε μέλος του ΒΑΤΤ οφείλει να συμπεριφέρεται με κοσμιότητα στις Γενικές Συνελεύσεις, στο Διοικητικό Συμβούλιο, στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και στις συγκεντρώσεις των μελών του Συνδέσμου καθώς επίσης και στις επιτροπές δίωξης των πειρατών του κλάδου.
Οφείλει επίσης να φέρεται με ευγένεια προς τους συναδέλφους του, προς τους οποίους επιβάλλεται να εκδηλώνει την αλληλεγγύη του. (Άρθρο 7 καταστατικού).

ΑΡΘΡΟ 11

Έχει επίσης την υποχρέωση ν’ ανταποκρίνεται σε κάθε πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και των άλλων Οργάνων του Συνδέσμου, να προσέρχεται μέσα στις οριζόμενες προθεσμίες ή όταν δεν ορίζεται συγκεκριμένη προθεσμία μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα και να παρέχει εγγράφως ή προφορικός εξηγήσεις ή να υποβάλλει τα απαιτούμενα στοιχεία οποτεδήποτε τυχόν του ζητηθούν από τα όργανα του Συνδέσμου.

ΑΡΘΡΟ 12

        Ο Ηλεκτρολόγος μέλος του ΒΑΤΤ οφείλει να ενδιαφέρεται για την βελτίωση
α) των συνθηκών άσκησης του επαγγέλματος του
και
8) της θέσης των συνταξιούχων συνάδελφων του και των οικογενειών τους και να μετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις στις συγκεντρώσεις, κλαδικές οργανώσεις και αγωνιστικές κινητοποιήσεις του Συνδέσμου, για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών, (άρθρο 7 καταστατικού).

ΑΡΘΡΟ 13

        Ο Ηλεκτρολόγος μέλος του ΒΑΤΤ έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ερωτήσεις στο Δ.Σ., να εκλέγει και να εκλέγεται έχει όμως και την υποχρέωση να εκπληρώνει όλες τις εισφορές, συνδρομές και λοιπές οικονομικές υποχρεώσεις που επιβάλει το Καταστατικό ή οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων και των οργάνων διοικήσεως του Συνδέσμου, (άρθρο 7 καταστατικού).

ΑΡΘΡΟ 14

        Έχει επίσης υποχρέωση να παρέχει κάθε πληροφορία και να αναφέρει στο Σύνδεσμο κάθε γεγονός που υποπίπτει στην αντίληψη του, σχετικά με άτομα που εκτελούν εργασίες ηλεκτρονικής φύσεως χωρίς να κατέχουν την από το νόμο απαιτούμενη επαγγελματική άδεια.
 

ΑΡΘΡΟ 15

       Κάθε μέλος του Συνδέσμου οφείλει να γνωστοποιεί σε αυτόν εγκαίρως κάθε αλλαγή της επαγγελματικής του διεύθυνσης και του αριθμού του τηλεφώνου του.