ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 34

       Κάθε ηλεκτρολόγος μέλος του ΒΑΤΤ οφείλει σε κάθε μορφής συνεργασία με οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, δημοτική επιχείρηση και γενικά με οποιοδήποτε φορέα και αν συναλλάσσεται, να συμπεριφέρεται με τέτοιον τρόπο ώστε να μην προκαλεί αρνητική εντύπωση και δυσφήμηση εις βάρος του επαγγέλματος του.
Ιδιαίτερα σε όλες του τις συναλλαγές ο Ηλεκτρολόγος οφείλει να είναι ευθύς, συνεπής και αξιοπρεπής και να επιδεικνύει ευγενική και πολιτισμένη συμπεριφορά, έτσι ώστε να αποτελεί υπόδειγμα για τους άλλους.

ΑΡΘΡΟ 35

          ο κάθε ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης οφείλει να επιδεικνύει την κατεχόμενη από αυτόν άδεια και να δίνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που του ζητούνται από τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας, από τα αστυνομικά όργανα καθώς και από τις επιτροπές δίωξης πειρατών του κλάδου και να συμπεριφέρεται κατά την διάρκεια του ελέγχου με ευγένεια και προθυμία.

ΑΡΘΡΟ 36

             Ο Ηλεκτρολόγος μέλος του ΒΑΤΤ εάν διαπιστώσει, με οποιονδήποτε τρόπο, ότι σε ηλεκτρική εγκατάσταση που έχει ο ίδιος κατασκευάσει έχουν γίνει μεταγενέστερα αλλαγές, οφείλει να το γνωστοποιεί εγγράφως στην Δ.Ε.Η. για να λάβει η τελευταία τα απαιτούμενα νόμιμα μέτρα.